Księga przychodów i rozchodów

Biuro Rachunkowe BRB Wioleta Baron > Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które: prowadzą księgi rachunkowe, opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności, a także rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych wykonujących – osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – działalność gospodarczą, jeżeli łączny przychód osiągany z tej działalności nie przekracza 820 zł w roku podatkowym.

Oferujemy Państwu:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7 / VAT-7K ,VAT UE
  • rozliczanie podatku dochodowego
  • przygotowanie przelewów podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
  • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie

Księga została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, gdyż na jej podstawie dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania.

Księgę zakłada sam podatnik, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami.). Cechą charakterystyczną tej księgowości jest zatem brak kontroli kapitału jednostki i zmian w nim zachodzących (ustalanie majątku jest możliwe tylko za pomocą spisu inwentarza). Wszelkie operacje gospodarcze są rejestrowane chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze rozchodów i przychodów. Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na: osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; spółki cywilne osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również działalność w zakresie wolnych zawodów; osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.