Ryczałt, karta podatkowa

Biuro Rachunkowe BRB Wioleta Baron > Ryczałt, karta podatkowa

Karta podatkowa

To uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria (na przykład liczbę mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona czy liczbę zatrudnionych osób). Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego, wydana na wniosek podatnika.

Ryczałt

Polski kodeks cywilny wyróżnia wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dzieła, robót budowlanych, zlecenia lub usługi, które polega na ustaleniu wynagrodzenia w wysokości z góry ustalonej za wykonanie przedmiotu umowy (np. montaż mebli, remont mieszkania, poprowadzenie sprawy sądowej), bez względu na to jakie koszty poniesie wykonawca. Wybór wynagrodzenia ryczałtowego pozwala zabezpieczyć interes zamawiającego, poprzez ustalenie kwoty, za jaką dane dzieło zostanie wykonane, bez względu na ewentualne wzrosty kosztów.

Oferujemy Państwu:

  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7 / VAT-7K ,VAT UE
  • rozliczanie podatku dochodowego
  • przygotowanie przelewów podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
  • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie